Metodika analýz

Na základě specifikace klienta (oblast povolaní, pracovní pozice a region), a v souladu s naší nabídkou v objednávkovém formuláři, je vytvořen vzorek údajů, na základě kterého se vypracovává analýza na jedné pracovní pozici. V případě, že specifikace klienta neumožňuje vytvořit vzorek složený alespoň z 30 pozorování, budou výsledky analýzy mezd podle následujících kritérií:

  1. kombinace kritérií region a vlastnictví společnosti
  2. kombinace kritérií region a velikost společnosti
  3. kombinace kritérií region a vzdělání
  4. kombinace kritérií region a délka praxe
  5. kombinace kritérií region a vedoucí pozice,

prezentovány za nadregion. Například pokud si klient zvolil region “ČR mimo Prahy”, a takto vytvořený vzorek obsahuje méně než 30 pozorování, budou výsledky uvedeny za nadregion, v tomto případě za ČR. Stejný mechanizmus platí i pro prezentování přehledů poskytovaných benefitů a vybraných pracovních podmínek podle jediného kritéria region. Každá analýza začíná souhrnným přehledem mezd podle regionů, přičemž požadavkem na zveřejnění statistických ukazatelů (percentily a relativní početnosti) podle různých kritérií je pro tuto část i celou analýzu existence alespoň 10 pozorovaní při daném dělení. V případě, že při daném dělení početnost pozorování neumožňuje zveřejnit statistický ukazatel, je v tabulce uveden symbol “.”. Součástí tabulek je i přehled struktury vzorku, který hovoří o tom, jak jsou respondenti zastoupeni v jednotlivých kategoriích (například struktura vzorku podle kraje). Zastoupení je vyjádřené v procentech bez desetinných čísel a je uvedené vždy v závorkách v prvním sloupci tabulek. V úvodní tabulce analýzy je uvedený i počet respondentů. Protože ne všechny otázky jsou v dotazníku povinné, mohou se počty respondentů, kteří tyto otázky zodpověděli, lišit. Pro jednoduchost a přehlednost se v dalších tabulkách vyjadřuje počet respondentů jen v procentuálním vyjádření.

 

Data vstupující do vzorku byla shromážděna v období let 2009 až 2011 prostřednictvím komplexního on-line dotazníku. Před samotnou analýzou jsou data očištěna od nepravděpodobných a chybných hodnot, následně je na základě smluvně dohodnutých pracovních hodin, výplatní periody a hrubé mzdy bez bonusů vypočtena základní hrubá hodinová mzda, která se dále přepočítává na ekvivalent měsíční hrubé mzdy. Takto vypočítaná hrubá mzda je nakonec přepočítána, aby zohledňovala čtvrtletní mzdové nárůsty, které jsou očištěné od sezónního vlivu v období sběru dat. Analýzy se vypracovávají každé čtvrtletí. 

 

Mzdy na zvolené pozici jsou v analýze prezentovány podle následujících percentilů:

10. percentil (známý také jako 1. decil)

25. percentil (známý také jako dolní kvartil)

50. percentil (známý také jako medián)

75. percentil (známý také jako horní kvartil)

90. percentil (známý také jako 9. decil)

Percentil je statistický ukazatel označující hodnotu, která dělí vzorek údajů na dvě části. V případě mezd to znamená, že jedna část zaměstnanců pobírá mzdu menší (v krajním případě stejnou), než je hodnota určená percentilem, druhá část pobírá mzdu větší. Například 10. percentil znamená, že 10 procent zaměstnanců pobírá mzdu menší, než je hodnota určená 10. percentilem a zbytek zaměstnanců (90%) pobírá mzdu větší. 

 

Abychom zachytili celou distribuci mezd na zvolené pracovní pozici, prezentujeme údaje o mzdách i prostřednictvím percentilového grafu, který zaznamenává celou škálu percentilů (například pokud vás zajímá 35. percentil základní mzdy, najdete hodnotu 35 na horizontální ose grafu a k ní příslušnou hodnotu na vertikální ose. Příslušná hodnota na vertikální ose představuje 35. percentil.).

 

Benefity a vybrané pracovní podmínky jsou v analýze prezentované pomocí relativních početností (například procento zaměstnanců pobírajících daný benefit).

 
loading...
Loading...