Děti v Práci

Minimální věk pro zaměstnanost

Pracovník musí dosáhnout věku 15 let, aby mohl uzavírat pracovní smlouvy. Nutnou podmínkou pro podpis pracovní smlouvy je ukončení povinné školní docházky. Ve výjimečných případech mohou peníze závislou prací vydělávat i děti mladší 15 let. Ty mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených v jiných ustanoveních.Povolení k účasti na těchto činnostech uděluje Úřad práce podle ustanovení zákona o zaměstnanosti.

Povinná školní docházka prvních 9 let se vztahuje na děti od 6 let do 15 let. V případě, že osoba ještě nedokončila tuto povinnou školní docházku, může být věková hranice povinné školní docházky prodloužena na maximálně 17 let.

Zdroj: §6 a 346 písm. A) zákoníku práce 2006; § 36 školského zákona (561/2004); § 121 – 125 zákona o zaměstnanosti (435/2004)

Minimální věk pro nebezpečnou práci

Minimální věk pro nebezpečné práce je 18 let. Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních (intelektuální) schopností mladistvých zaměstnanců úpravou jejich pracovních podmínek. Zaměstnavatel může zaměstnávat dospívající pracovníky pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytuje jim při práci zvýšenou péči. Následující typy práce mladistvých zaměstnanců jsou zakázány:
i. práce přesčas;
ii. noční práce;
iii. práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

Mladiství zaměstnanci starší 16 let mohou výjimečně vykonávat noční práci, která nepřesahuje jednu hodinu, je-li to nezbytné pro jejich odbornou přípravu.

Je zakázáno zaměstnávat mladistvé zaměstnance na ty druhy práce, které je vystavují zvýšenému riziku úrazu nebo jejichž výkon by mohl vážně ohrozit bezpečnost a zdraví spolupracovníků nebo jiných fyzických osob. Celková pracovní doba dospívajících zaměstnanců nesmí překročit 40 hodin týdně.

Zaměstnavatel je povinen na vlastní náklady zajistit, aby byli mladiství zaměstnanci vyšetřeni lékařem před zahájením práce, před jejich převedením na jiný typ práce a pravidelně nejméně jednou ročně. Mladiství zaměstnanci jsou také povinni podstoupit předepsané lékařské vyšetření.

Minimální věk pro nebezpečnou práci je stanovena na 18 let ve vyhlášce 288/2003. Tato vyhláška také zakazuje zaměstnávání mladistvých v prostředí, kde je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak, v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání - trvale vykonávané vsedě nebo vstoje, na pracovišti s vysokým hlukem, výskytem chemických látek a přípravků způsobující akutní nebo chronické otravy atd.

Novela trestního zákoníku z roku 2014 trestá trestné činy dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

Účast na pornografickém představení s dítětem, zneužívání dítěte k pornografii a produkce a manipulace s dětskou pornografií jsou trestné činy. Za protiprávní trestný čin se navíc přidává navázání nedovolených kontaktů s dítětem, kdy dospělá osoba navrhuje setkat se s dítětem, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný čin sexuálního zneužívání nebo podobných trestných činů vůči dítěti. Stejně tak novelizovaný zákon doplňuje sankce za úmyslný přístup k dětské pornografii prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Zdroj: §243-246 zákoník práce, čl. 6 vyhlášky č. 288/2003, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní; §101, 243-247 zákoníku práce 2006, naposledy pozměněná v roce 2018; §192-193 trestního zákoníku 40/2009

Právní předpisy pro děti v práci

  • Zákoník práce č. 262/2006, 2012 / Labour Code No. 262/2006, last amended in 2017
  • Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 / Employment Act No. 435/2004
loading...
Loading...