Děti v Práci

Minimální věk pro zaměstnanost

Pracovník musí dosáhnout věku 15 let, aby mohl uzavírat pracovní smlouvy. Nutnou podmínkou pro podpis pracovní smlouvy je ukončení povinné školní docházky. Ve výjimečných případech mohou peníze závislou prací vydělávat i děti mladší 15 let. Ty mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených v jiných ustanoveních.

Zdroj: §121 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Minimální věk pro nebezpečnou práci

Minimální věk pro nebezpečné práce je 18 let. Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních (intelektuální) schopností mladistvých zaměstnanců úpravou jejich pracovních podmínek. Zaměstnavatel může zaměstnávat dospívající pracovníky pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytuje jim při práci zvýšenou péči. Následující typy práce mladistvých zaměstnanců jsou zakázány:
i. práce přesčas;
ii. noční práce;
iii. práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.
Minimální věk pro nebezpečnou práci je stanovena na 18 let ve vyhlášce 288/2003. Tato vyhláška také zakazuje zaměstnávání mladistvých v prostředí, kde je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak, v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání - trvale vykonávané vsedě nebo vstoje, na pracovišti s vysokým hlukem, výskytem chemických látek a přípravků způsobující akutní nebo chronické otravy atd.

Zdroj: §243-246 zákoník práce, čl. 6 vyhlášky č. 288/2003, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní

Právní předpisy pro děti v práci

  • Zákoník práce č. 262/2006, 2012 / Labour Code No. 262/2006, last amended in 2017
  • Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 / Employment Act No. 435/2004
loading...
Loading...