Sexuální obtěžování: jaká je naše role?

Jak mohou zaměstnavatelé přijmout preventivní opatření proti sexuálnímu obtěžování, ke kterému dochází na pracovišti?

Každá společnost (bez ohledu na velikost) by měla udržovat pracoviště bez sexuálního obtěžování. V některých zemích je to dokonce zákonnou povinností. Pokud je na pracovišti tolerováno sexuální obtěžování, bude to zaplaceno vysokou cenou v podobě špatné morálky zaměstnanců, nízké produktivity a soudních sporů. Navíc, pokud by se zjistilo, že zaměstnavatel nepřijal všechna přiměřená opatření k zabránění sexuálního obtěžování na pracovišti, v některých zemích může nést odpovědnost za sexuální obtěžování on sám.

Existuje několik kroků, které vedou ke snížení rizika sexuálního obtěžování na pracovišti. Zde jsou některé z nich:

A. Přijmout jasné opatření týkající se sexuálního obtěžování:

Příručka pro pracovníky by měla obsahovat opatření týkající se sexuálního obtěžování. Tato opatření by měly být vytvořeny buď na základě zákonů země nebo v souvislosti s mezinárodními pokyny. Tato opatření by měla:

 • definovat sexuální obtěžování
 • vymezit, že sexuální obtěžování nebude v žádném případě tolerováno
 • stanovit, že pachatelé budou potrestáni nebo propuštěni
 • určit jasný postup pro podání stížnosti ohledně sexuálního obtěžování
 • stanovit, že jakákoliv stížnost bude zcela vyšetřena
 • ujistit předkladatele stížnosti, že mu nehrozí žádná forma odplaty za nahlášení incidentu
 • mít na paměti, že pouze vymezení těchto opatření nestačí Je třeba je implementovat prostřednictvím komunikace, vzdělávání a uplatňování. Příklad opatření týkající se sexuálního obtěžování najdete v této sekci.

B. Praktické kroky na pracovišti:

 • Školit zaměstnance: provádět pravidelná školení pro zaměstnance. Tyto školení by měly zaměstnance naučit, co sexuální obtěžování je a vysvětlit, že zaměstnanci mají nárok na pracoviště bez sexuálního obtěžování, seznámit zaměstnance s postupy podání stížností a povzbudit zaměstnance v jejich osvojení.
 • Školit vedoucí pracovníky: provádět pravidelná školení pro vedoucí pracovníky a manažery odděleně od školení pro zaměstnance. Tato setkání by měla vzdělávat manažery a vedoucí pracovníky o sexuálním obtěžování a naučit je, jak jednat při stížnostech.
 • Monitorovat pracoviště: zaměstnavatelé (a vedoucí pracovníci, manažeři) by se měli pravidelně pohybovat mezi zaměstnanci. Měli by s nimi mluvit o pracovním prostředí. Měli by dávat pozor na útočné plakáty nebo jiný materiál. Komunikace na pracovišti by měla být otevřená a transparentní.
 • Přijmout všechny stížnosti s vážností: pokud si někdo stěžuje na sexuální obtěžování, měly by existovat okamžitá opatření na vyšetření stížnosti. Pokud se stížnost ukáže být odůvodněna, reakce na ni by měla být rychlá a efektivní.

Co mohou zaměstnanci/pracovníci dělat, aby se zabránilo sexuálnímu obtěžování?

Zaměstnanci/pracovníci mohou:

 • trvat na tom, že jejich místo výkonu práce má disponovat opatřeními týkající se sexuálního obtěžování
 • ujistit se, že vědí, jaké jsou opatření jejich společnosti v oblasti sexuálního obtěžování
 • ujistit se, že jsou s těmito opatřeními seznámeni i jejich spolupracovníci, manažeři a nadřízení
 • pokud je to nutné, organizovat setkání, kde jsou tato opatření vysvětlena a projednána mezi spolupracovníky
 • ujistit se, že systémy pro podávání stížností fungují správně
 • nahlásit výskyt sexuálního obtěžování

Pokud se stanu obětí sexuálního zneužívání, co mohu dělat?

Někdy může být sexuální obtěžování matoucí nebo může vzbuzovat strach. Možná nevíte, jaké kroky můžete podniknout, abyste ho zastavili nebo nahlásili. Možná se obáváte o své zaměstnání, nebo vás trápí to, co na to řeknou vaši kolegové. Jsou to běžné obavy. Ať už jste byli obětí sexuálního obtěžování kontinuálně po určitou dobu, nebo jste zažili jednorázovou náhlou formu sexuálního obtěžování, výsledek je stejně nepříjemný. Důležité je vědět, že máte právo pracovat v prostředí, kde se to nestane.

Některé instrukce:

Pokud se zdá, že pachatel neví, že je jeho jednání nevhodné nebo nevítané, vysvětlete mu, co se vám na jeho chování nelíbí. Může to být forma varování před přijetím dalších opatření. Můžete také požádat kolegu nebo nadřízeného, aby byl při tom, když o tom s pachatelem mluvíte, nebo je požádat, aby s ním mluvili vaším jménem. Je to vaše volba. Pokud bude pachatel i nadále s urážlivým chováním pokračovat, pak už nic neomlouvá.

Pokud se sexuální obtěžování vyskytlo i na pracovišti, které má opatření týkající se sexuálního obtěžování, ujistěte se, že při oznámení a/nebo řešení této události budete postupovat podle pokynů. Ujistěte se, že uvedete jména lidí, kteří vás v rámci tohoto procesu podpoří.

Ujistěte se, že jste shromáždili co nejvíce informací (čas, místo, atd.) o incidentu a v případě potřeby i svědky nebo důkazy (např. nevhodné obrázky atd.).

Pokud vaše společnost má přesně stanovený postup ohledně hlášení sexuálního obtěžování, měli byste si stěžovat přímo svému bezprostřednímu nadřízenému. Pokud je však pachatelem přímo váš nadřízený, pak svou stížnost předneste jeho bezprostřednímu nadřízenému. Je důležité, abyste se ujistili, že vedení vaší společnosti si je vědomo tohoto obtěžování.

Je povinností zaměstnavatele vytvořit bezpečné pracoviště. Pokud se vám někdo chce pomstít, nebo jste i nadále obtěžován/a, nahlaste to znovu.

Pokud se vaše pracoviště případem nezabývá dostatečně, možná tuto věc budete chtít řešit mimo pracoviště tím, že podáte trestní nebo občanské oznámení na pachatele.

Totéž platí, pokud jste samostatně výdělečně činnou osobou, která byla sexuálně obtěžována, a to například klientem nebo zákazníkem. Můžete na pachatele podat trestní nebo občanské oznámení.

Pokud jste členem odborů, můžete o pomoc požádat i je.

Pokud se nacházíte v zemi, kde to zákony umožňují, můžete podat civilní žalobu za jakoukoliv újmu, kterou jste kvůli sexuálnímu obtěžování utrpěli. Nemusíte fyzické zranění ukázat. Nejčastěji dochází k újmě emoční.

Pokud je vaše obvinění úspěšné, nápravné prostředky mohou zahrnovat:

 • opětovný návrat do zaměstnání, pokud jste o práci přišli
 • kompenzaci, pokud jste přišli o peníze nebo o zvýšení platu
 • kompenzaci za emocionální úzkost
 • požadavek, aby si váš zaměstnavatel osvojil opatření nebo výcvik zaměřený na prevenci proti sexuálnímu obtěžování
 • poplatky za právníka a soudní výlohy

Co mohou udělat přátelé, rodina a jiní, aby v této situaci pomohli?

Někdy je těžké říci přátelům, rodině a blízkým o sexuálním obtěžování na pracovišti. V některých případech existuje silná stigmatizace oběti spojená s obtěžováním ("asi si o to koledoval/a"), zatímco v jiných případech se mohou oběti cítit psychicky a fyzicky zničené (několik případů znásilnění bylo nahlášeno jako součást sexuálního obtěžování na pracovišti).

" Je důležité, aby oběť cítila, že má prostor mluvit o své zkušenosti, získala více informací a potřebnou emocionální a praktickou podporu."

Takové služby poskytují některá centra pro ženy a krizové organizace. Velmi užitečné jsou také poradenství a terapeutické konzultace.

Pokud je to možné, sdílejte s rodinou nebo přáteli to, jak se cítíte a co děláte. Nenechávejte si vše pro sebe.

Vzpamatovat se ze sexuálního obtěžování může trvat dlouho. Mějte trpělivost a v případě potřeby požádejte o radu a pomoc.

Pokud víte o někom, kdo se stal obětí sexuálního obtěžování, snažte se ho co nejvíce podporovat. Poslouchejte ho. Zjistěte, jaké možnosti má k dispozici. Uvědomte si, že tento člověk zažil nežádoucí, útočnou a potenciálně nebezpečnou událost přímo v prostoru, v němž má právo být chráněn. Uvědomte oběť o tom, že má vaši podporu.

Buďte připravený/á

Není možné, aby člověk přesně věděl, kdy a kde může k sexuálnímu obtěžování v práci dojít - všechny situace jsou odlišné. Je však možné být ve střehu a přijmout preventivní opatření. Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak zabránit sexuálnímu obtěžování - můžeme se jen snažit o to, abychom byli opatrní. Pokud se ocitnete v situaci, kdy na vás někdo tlačí, pamatujte, že to není vaše vina. Tyto rady vám mohou pomoci vyjít ze situace bezpečně.

Rady: V práci

Od prvního náznaku obtěžování buďte nepoddajný/á a konfrontujte pachatele.

"Je mi nepříjemné, když _____." Krátké a nepřímé věty a také praktické příklady fungují nejlépe.

Pokud máte podezření na nevhodné chování, veďte si o těchto incidentech velmi podrobný deník. Pokud se cítíte nepříjemně, něco není v pořádku. Pokud takové nevhodné chování přetrvává, je třeba ho nahlásit.

Pokud nejste spokojen/á nebo máte podezření na nevhodné chování kolegy, zaměstnavatele či klienta, snažte se nebýt s touto osobou sám/sama v jedné místnosti. Pokud je to nutné, přiveďte si s sebou jednoho či dva kolegy.

Pokud nemáte dobrý pocit z určité situace, omluvte se a odejděte, případně požádejte nápomocné kolegy o jejich přítomnost.

Pokud se cítíte ohrožen/á potenciálně nebezpečnou situací, neváhejte křičet nebo volat o pomoc - to může radikálně změnit stav věci.

Rady: Cestování

Pokud máte cestovat za klienty z pracovních důvodů, ujistěte se, že přátelé nebo rodina vědí, kam jedete, jak tam jedete a kde budete ubytováni. Podělte se s nimi o informace ohledně vaší pracovní cesty.

Ujistěte se, že vaše rodina má vaše kontaktní údaje a také, že váš mobilní telefon (nebo jiná forma komunikace) je dostupný s nabitou baterií.

Ujistěte se, že umíte posílat zprávy spolehlivě a rychle.

Seznamte se v předstihu s místem, kde budete (online výzkum před cestováním apod.).

Ujistěte se, že můžete snadno opustit místo, a že doprava je snadno dostupná.

Pokud jste daleko od svého bydliště či domovské země, zjistěte si čísla tísňového volání, které můžete v této lokalitě potřebovat (např. místní policie).

loading...
Loading...