Sociální Zabezpečení

Práva Důchodce

Zákon stanoví starobní důchod, předčasný a odložený důchod. Pro získání plné penze musí pracovník narozený v roce 1952 dosáhnout věku 62 let a 10 měsíců (pro ženy je to věk mezi 56 a 4 měsíce a 61 rokem a 8 měsíců v závislosti na počtu dětí) s nejméně 31 lety pojištění. V roce 2016 bude věk odchodu do důchodu 63 let pro narozené v roce 1953.  Věk odchodu do důchodu se bude postupně zvyšovat na 65 let pro muže a ženy, a nakonec na 67 let v roce 2044. Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na starobní důchod se také zvyšuje a po roce 2018 bude 35 let. 

V roce 2017 byl minimální věk pro odchod do důchodu pro ženy, které se narodily v roce 1953, v závislosti na počtu dětí:

i. Žádné děti: 62 let;

ii. Jedno dítě: 60 let a 8 měsíců;

iii. Dvě děti: 59 let a 4 měsíce;

iv. Tři až čtyři děti: 58 let; a

v. Pět nebo více dětí: 56 let a 8 měsíců

Předčasný důchod je k dispozici pracovníkům nejdříve tři roky před řádným odchodem do důchodu s nejméňě 29 - 31 let pojištění. Je-li důchodový věk pojištěnce více než 63, může tato osoba požádat o předčasný starobní důchod až do pět let dříve, avšak až po dosažení věku 60 let (ti, jejichž normální věk odchodu do důchodu bude 66 let, můžou požádat o předčasný odchod do důchodu ve věku 61 let).

Starobní důchod , v roce 2017, se skládá ze dvou složek - základní výměry, která činí 2 550 Kč měsíčně, a procentní výměry, která se stanoví procentuálně podle získané doby pojištění každého žadatele o důchod. Výše procentní výměry nesmí být nižší než 770 Kč měsíčně. Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních výdělků pojištěnce za rozhodné období. Toto období již není omezeno na 30 kalendářních let. Osobní vyměřovací základ se vypočítává z hrubé mzdy podle následujícího vzorce:
i. do 12 423 Kč ....... zápočet plně;
ii. nad 12 423 Kč do 112 928 ....... zápočet 26 %;
iii. nad 112 928 Kč ..... nepřihlíží se

(http://www.cssz.cz/en/pension-insurance/old-age-pension.htm; http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/vypocet-a-vyplata-duchodu/; https://www.cssz.cz/en/pension-insurance/old-age-pension.htm) 

Pozůstalostní důchody

Důchodové pojištění stanoví pozůstalostní dávky pro vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Nárok na pozůstalostní důchod má vdova, vdovec nebo nezaopatřené dítě, jestliže zemřelý byl invalidní nebo starobní důchodce nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Vdovský nebo vdovecký důchod je vyplácen po dobu jednoho roku od smrti partnera. Výše tohoto důchodu se podle zákona o důchodovém pojištění skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Výše základní výměry důchodu je pro rok 2014 částka 2 340 Kč měsíčně. Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době smrti. Získat vdovský (vdovecký) důchod lze opětovně po uplynutí jednoho roku od smrti partnera, jestliže pozůstalý splní některou z uvedených podmínek:

i. dosáhl alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší;
ii. je invalidní ve třetím stupni;
iii. pečuje o nezaopatřené dítě;
iv. pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV; 
v. pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV.

V případě sirotků je výše základní výměry důchodu také ve výši 2440 Kč měsíčně v roce 2014. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.


(zákon č. 155/1995 o důchodovém pojištění)

Invalidní důchod

Invalidní důchod se dělí na tři stupně zdravotního postižení podle procentního poklesu schopnosti vykonávat práci zapříčiněným dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Pokud byla schopnost vykonávat práci snížena o nejméně 70%, jedná se o invaliditu třetího stupně. Za druhý stupeň invalidity je považováno snížení pracovní schopnosti nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %. O první stupeň invalidity se jedná při snížení o 35 až 49%.

Doba pojištění potřebná pro nárok na invalidní důchod je zjišťována z období před vznikem invalidity. U žadatelů starších 38 let je potřebná doba pojištění alespoň 10 let v období za posledních 20 let, od žadatelů mladších 20 let se vyžaduje méně než rok pojištění.
Invalidní důchod se skládá ze základní výměry (ta je pro všechny druhy důchodů stejná a činí 2440 Kč) a procentní výměry. Procentní výměr za každý rok doby pojištění činí 0,5 % výpočtového základu pro 1. stupeň invalidity, 0,75 % výpočtového základu pro 2. stupeň a 1,5 % výpočtového základu pro 3. stupeň.


(ISSA Country Profile a Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

Právní předpisy pro sociální zabezpečení

  • Zákon o důchodovém pojištění č.155/1995 / Pension Insurance Act No. 155/1995
  • Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 / Employment Act No. 435/2004
loading...
Loading...