Odbory

Svoboda vstoupit do odborů

Ústava a pracovní právo poskytuje svobodu sdružovat se a umožňuje zaměstnancům a zaměstnavatelům vstoupit do profesních sdružení. Pracovníci se mohou sdružovat bez předchozího povolení. Neexistují žádné limity omezující počet odborových organizací ani neexistuje žádné zvýhodňování odborových organizací v daném podniku nebo odvětví. Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.
Na odborové organizace se vztahuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Zdroj: Článek 27 Listiny;. § 1-3 zákona o sdružování občanů

Svoboda kolektivního vyjednávání

Právo na kolektivní vyjednávání je upraveno podle zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. Odbory jsou oprávněné orgány, které se mohou zapojit do kolektivního vyjednávání. Zaměstnanci a zaměstnavatelé mohou upravovat své ekonomické a sociální postavení a pracovní podmínky prostřednictvím kolektivních smluv. Podrobná ustanovení týkající se kolektivního vyjednávání jsou uvedeny v zákoníku práce (§ 22-29) a zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. (§ 1-9).

Právo na stávku

Právo na stávku je zaručeno Ústavou za podmínek stanovených zákonem. Toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů. Zaměstnanci se mohou uchýlit ke stávce, ale nesmí být donucováni k účasti na stávce. 
Právo na stávku je upraveno podle zákona o kolektivním vyjednávání. Pracovníci téměř všech profesí mají právo na stávku, pokud kolektivní vyjednávání selže. Za nezákonnou je považována stávka zaměstnanců zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, jaderné energetiky, požárních sborů a zaměstnanců, kteří pracují v oblastech postižených živelnými událostmi.

Zdroj: Článek 27 Listiny; § 10 až 20 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

Právní přepisy pro odbory

  • Zákoník práce č. 262/2006, 2012 / Labour Code No. 262/2006, last amended in 2017
  • Listina základních práv a svobod Ústavy České republiky (USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) / Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms from Czech Constitution
  • Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů / Citizens Civil Law Associations Act No. 83/1990, Coll
  • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání / Collective Bargaining Act No. 2/1991 Coll
loading...
Loading...