Rovné Zacházení

Stejná odměna

Ústava České republiky zaručuje zaměstnancům za jejich práci a za uspokojivých pracovních podmínek právo na spravedlivou odměnu. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o pracovní podmínky, poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Všem zaměstnancům u zaměstnavatele přísluší za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.


(Článek 28 Listiny základních práv a svobod Ústavy ČR, § 16 a 110 zákoník práce č. 262/2006, 2012)

Zákaz Diskriminace

V souladu s čl. 1 Listiny jsou všichni lidé svobodní, mají stejnou důstojnost a mají stejná práva. Článek 3 Listiny zaručuje základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání ( § 16 zákoníku práce). V pracovněprávních vztazích jsou všechny druhy diskriminace zakázány. Podle antidiskriminačního zákona je za přímou diskriminaci považováno takové jednání, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě z důvodu rasy nebo etnické původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry nebo proto, že je bez vyznání. Diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace je také považována za diskriminaci na základě pohlaví. (Část 2)

Rovné zacházení se ženami v práci

Listina základních práv a svobod zaručuje, že "každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost." (čl. 26 Listiny). Nicméně, zákoník práce zakazuje zaměstnávání žen takovou prací, která ohrožuje jejich mateřství. (§ 238 zákoníku práce)

Právní předpisy pro rovné zacházení v práci

  • Zákoník práce č. 262/2006, 2012 / Labour Code No. 262/2006, last amended in 2017
  • Listina základních práv a svobod Ústavy České republiky (USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) / Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms from Czech Constitution
loading...
Loading...