Práce a Plat

Minimální mzda

Minimální mzda je minimální přípustná výše odměny za vykonanou práci v základním pracovním poměru. Vláda stanoví národní minimální mzdové sazby oficiálním dekretem vycházejícího z životních nákladů a úrovně vývoje mezd v zemi, a z konzultací se zástupci pracovníků a zaměstnavatelů organizací. Zákon garantuje minimální mzdy v osmi skupinách podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. 

Minimální mzda se také liší pro různé věkové skupiny a pro pracovníky v různých sociálních podmínkách (postižení). Zaměstnanci ve věku 15 -18 roky mají nárok na 80% základní sazby minimální mzdy. Zaměstnanci ve věku 18 - 21 let mají nárok na 90% základní sazby minimální mzdy po dobu šesti měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Zaměstnanec, který obdrží částečný invalidní důchod, má nárok na 75 % základní sazby minimální mzdy. Zaměstnanec, který obdrží plný invalidní důchod nebo který je mladistvý a je plně invalidní, ale nepobírá plný invalidní důchod, má nárok na 50 % z minimální mzdové sazby.     

Zdroj: § 111 - 112 ze zákoníku práce č. 262/2006, nařízení vlády č. 567/2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Aktuální výši minimální mzdy naleznete v sekci o minimálních mzdách

Pravidelný plat

V souladu s § 141 zákoníku práce mzda za odvedenou práci musí být uhrazena v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo plat. Výplatní termín je stanoven v zákoníku práce v rámci jednoho měsíce, nicméně zaměstnavatel nemusí vyplácet mzdu k určitému datu. Zákoník práce spíše vyžaduje, aby den pro výplatu mzdy/platu byl sjednán mezi oběma stranami. Zákoník práce dále stanoví, že mzda musí být vyplácena zaměstnanci v zákonných penězích, a to na pracovišti a v pracovní době.


Zdroj: § 141, 142 zákoníku práce č. 262/2006, 2012

Právní předpisy pro práci a plat

  • Nařízení č. 567/2006 o minimální mzdě, minimální výši zaručené mzdy, o určení prostředí s nebezpečím výbuchu a o příplatku za práci v rizikovém pracovním prostředí, ve znění nařízení 246/2012 / Ordinance No. 567/2006 on minimum salary, minimum level of guaranteed salary, on determination of hazardous work environments and on salary supplement for work in hazardous work environments amended by Regulation 246/2012
  • Zákoník práce č. 262/2006, 2012 / Labour Code No. 262/2006, last amended in 2017
loading...
Loading...