Sexuální Obtěžování

Sexuální Obtěžování

Obtěžování a sexuální obtěžování jsou zakázány na základě zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, známý jako antidiskriminační zákon. V souladu s § 4 zákona o boji proti diskriminaci, sexuálním obtěžováním se rozumí chování, které je dotčenou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňující prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů, které má sexuální povahu. Sexuální obtěžování je obecně považováno za diskriminaci a je zakázáno stejným způsobem (§ 1-4) .
Pokud podle ustanovení § 10 antidiskriminačního zákona byla porušena práva a povinnosti týkající se diskriminace na pracovišti, zaměstnanec může podat žalobu u soudu, a může požadovat:
i. aby bylo upuštěno od diskriminace;
ii. aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu;
iii. aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění
Pokud výše uvedené prostředky nejsou postačující zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výše této náhrady posuzuje soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž bylo toto právo porušeno.

loading...
Loading...