Rozdíly v platech žen a mužů za podřadných pracovních podmínek zjištěných napříč celou EU

Rozdíly v platech mezi pohlavími se neomezuje pouze na mzdy samotné. To odhalila nedávná průkopnická studie v 27 členských zemích EU. Kompenzace nákladů, roční příspěvky, bonusy, pojistná a penzijní schémata poukazují také na platové rozdíly mezi pohlavími v celé EU a nejčastěji ve prospěch mužů. Dosud ve všech zemích pracující ženy jsou součástí tohoto schématu, stejně tak asi třetina z nich i častěji než muži. Zdá se tedy, že zvýšena informovanost a asertivita zaměstnankyň při jednání může vést ke snížení těchto podřadných platových rozdílů mezi pohlavími.

Ve 24 z 27 zemí byla shromážděna dostatečná pozorování prostřednictvím online průzkumů WageIndicator platů, ke kterému přispělo svými daty přes půl milionu zaměstnanců v období mezi lednem 2014 a červencem 2016. Tato studie je první, která přibližuje rozdíly mezi pohlavími na poli podřadných pracovních podmínek.

Kompenzace výdajů

Kompenzace nákladů je celkem běžná. Pouze v 6 zemích méně než 10% zaměstnanců uvádí, že obdrželi náhrady výdajů. Ve 12 zemích se pohybují procentuální podíly v rozmezí 10 až 20%. V dalších 3 zemích se výsledky pohybují mezi 20 a 30% a ve 2 zemích mezi 30 a 40%. Belgie hlásí více než 40% pokrytí. Přesto jsou rozdíly mezi pohlavími značné. V 19 zemích muži uvádí náhradu výdajů častěji než ženy, ve zbývajících 5 zemích platí opak. Rozdíl mezi pohlavími pro země, kde muži častěji uvádějí kompenzaci nákladů, se pohybuje mezi 1% a 8%. Rozdíl mezi pohlavími v zemích, kde ženy uvádí častěji kompenzaci nákladů, se pohybuje mezi 0 a u 4%.

Roční příspěvky

U 24 z 27 zemí byly k dispozici dostatečné informace, které odhalují značné rozdíly mezi pohlavími týkající se bonusů. V 18 zemích ve prospěch mužů: rozdíly mezi pohlavími se pohybují mezi 0 a 6 procentními body. V 6 zemích, kde jsou upřednostňovány ženy, jsou rozdíly v rozmezí od 1 do 7 procentních bodů, s výjimkou Estonska, kde 30% žen oproti pouhým 7% mužů uvádí, že jim byly placeny roční bonusy.

Účast v profitových programech se podle pohlaví značně liší napříč 22 zeměmi, kde jsou údaje dostačující. Nejmenší rozdíly mezi pohlavími (kolem 1%) se nacházejí v Dánsku, Maďarsku, Irsku, Itálii a Švédsku. Belgie (11%) a Spojené království (12%) vykazují největší rozdíly. Přesto jsou tyto rozdíly mezi pohlavími, co se týče účasti v profitových programech, všechny ve prospěch mužů s výjimkou Polska, kde jsou na tom ženy o něco lépe než muži.

Zcela v souladu s tímto obrazem rozdíly mezi pohlavími za vouchery, slevy nebo platby v naturáliích většinou ve prospěch mužů se vyskytují v 17 z 22 zemí s dostatečnými údaji. Zde největší rozdíl mezi pohlavími se vyskytuje ve Velké Británii s 10 procentními body. Pouze v 5 zemích ženy dostávají poukázky, slevy a platby v naturáliích častěji než muži, mezi téměř 0 v Rakousku a 8 procentní body ve Finsku.

Penzijní a pojistná schémata

Z hlediska příspěvků zaměstnavatele na penzijní a pojistná schémata, analýza opět odhaluje významné rozdíly mezi ženami a muži, většinou ve prospěch mužů. Tento případ platí v 15 z 24 zemí s dostatečnými daty. V této skupině jsou rozdíly v rozmezí od 1 ve Finsku do 20 procentních bodů na Maltě. Přesto jsou v 9 zemích zvýhodněny ženy, kde se rozdíly liší mezi téměř 0 v Řecku a 27 procentními body v případě Estonska. V 16 z 24 zemí rozdíly v pojištění zvýhodňují muže, a to v rozmezí od téměř 0 v Řecku do 16 procentních bodů na Maltě. V 8 zemích rozdíly upřednostňují ženy od téměř 0 v Rumunsku do 24 procentních bodů v Estonsku.

Zpráva: Analýza rozdílů v platech žen a mužů v peněžních a nepeněžních příspěvcích a bonusech byla řízena Univerzitou Amsterdam/AIAS. Tato zpráva je součástí WITA projektu.

Co je to projekt WITA-Gender Pay Gap?

Projekt With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (S inovatívními nástroji proti rozdílům v odměňování pohlaví) (leden 2015 – prosinec 2016) se zaměřuje na to, aby podstatně přispěl ke snižování velkých a přetrvávajících rozdílů v odměňování pohlaví. To bylo umožněno prostřednictvím akčního grantu č. 4000004929 programu PROGRESS Evropské komise. Jednou z činností je porovnávání platů mužů a žen na úrovni pracovních skupin a poskytování výsledků k publikování na vnitrostátních webových stránkách WageIndicator všech 28 členských států EU a Turecka, a také šíření prostřednictvím tisku.

Víc informací o projektu WITA

Víc informací o genderových rozdílech v odměňování v České republice najdete na Mujplat.cz

loading...
Loading...