Minimální mzda – Pro zaměstnance s invalidním důchodem při omezeném pracovním uplatnění

  • Platné v Duben 2019
  • Sazby minimálních mezd v tabulce jsou v Česká koruna (Kč).
  • Cástky jsou pred zdanením

Skupina zaměstnání

Minimální mzda za hodinu Minimální mzda za měsíc
1. Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu 55,10  9 300,00 
2. Stejnorodé práce s rámcovým zadáním 60,90  10 300,00 
3. Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním 67,20  11 300,00 
4. Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy 74,20  12 500,00 
5. Odborné specializované práce 81,90  13 800,00 
6. Systémové práce 90,50  15 300,00 
7. Systémové specializované práce 99,90  16 800,00 
8. Tvůrčí systémové práce 110,30  18 600,00 

Pracovní doba

  • Specifikované dny: 5.0
  • Stanovené hodiny za týden: 40
  • Zaměstnanci mají nárok na měsíční minimální mzdu, pokud je jejich pracovní doba 40 hodin týdně.

Definice

1. Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadaní . Manipulační práce s jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy.
2. Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy ( "jednoduché odborné práce").
3. Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy ("odborné práce"). Značná smyslová náročnost.
4. Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů ("odborné specializované práce").
5. Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů ("systémové práce")
6. Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností ("systémové specializované práce"), s výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií.
7. Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace ("tvůrčí systémové práce"). Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.
8. Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy. Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině.

Další informace jsou k dispozici na adrese

loading...
Loading...