Minimální mzda – Pro zaměstnance s invalidním důchodem při omezeném pracovním uplatnění

 • Platné v Srpen 2019
 • Sazby minimálních mezd v tabulce jsou v Česká koruna (Kč).
 • Cástky jsou pred zdanením

Skupina zaměstnání

Minimální mzda za hodinu Minimální mzda za měsíc
1. Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu
Minimální mzdy v Česká republika s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2018. Naposledy aktualizované informace na této stránce 01.01.2018
55,10  9 300,00 
2. Stejnorodé práce s rámcovým zadáním
Minimální mzdy v Česká republika s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2018. Naposledy aktualizované informace na této stránce 01.01.2018
60,90  10 300,00 
3. Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním
Minimální mzdy v Česká republika s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2018. Naposledy aktualizované informace na této stránce 01.01.2018
67,20  11 300,00 
4. Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy
Minimální mzdy v Česká republika s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2018. Naposledy aktualizované informace na této stránce 01.01.2018
74,20  12 500,00 
5. Odborné specializované práce
Minimální mzdy v Česká republika s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2018. Naposledy aktualizované informace na této stránce 01.01.2018
81,90  13 800,00 
6. Systémové práce
Minimální mzdy v Česká republika s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2018. Naposledy aktualizované informace na této stránce 01.01.2018
90,50  15 300,00 
7. Systémové specializované práce
Minimální mzdy v Česká republika s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2018. Naposledy aktualizované informace na této stránce 01.01.2018
99,90  16 800,00 
8. Tvůrčí systémové práce
Minimální mzdy v Česká republika s účinností od 01.01.2018 do 31.12.2018. Naposledy aktualizované informace na této stránce 01.01.2018
110,30  18 600,00 

Pracovní doba

 • Specifikované dny: 5.0
 • Stanovené hodiny za týden: 40
 • Zaměstnanci mají nárok na měsíční minimální mzdu, pokud je jejich pracovní doba 40 hodin týdně.

Definice

 1. Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadaní . Manipulační práce s jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy.
  2. Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy ( "jednoduché odborné práce").
  3. Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy ("odborné práce"). Značná smyslová náročnost.
  4. Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů ("odborné specializované práce").
  5. Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů ("systémové práce")
  6. Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností ("systémové specializované práce"), s výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií.
  7. Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace ("tvůrčí systémové práce"). Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.
  8. Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy. Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině.

Česká republika má minimální mzdu stanovenou vládou a žádný zaměstnanec v České republice nemůže dostávat menší plat, než činí tato povinná minimální mzda.
Zaměstnavatelé v České republice, kteří nezaplatí minimální mzdu, mohou být potrestáni vládou České republiky.

Další informace jsou k dispozici na adrese

loading...
Loading...